Pilze Pilze Galerie

Fliegenpilz (Amanita muscaria)

Foto: Georg Müller (Georg.Mueller@pilzepilze.de)
Datum: 30. 10. 1999
Ort: Oberkirch, Schwarzwald, 400m. Fichten.
Weitere Bilder:


Foto: Georg Müller

Foto: Georg Müller

Foto: Jürgen Harf
[ Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze ]