Pilze Pilze Galerie
Entoloma hirtipes (Striegeliger Rötling)
Speisewert: ungeniessbar

Weitere Bilder in der neuen Galerie: Entoloma hirtipes

Foto:Georg Müller
Datum:11. 11. 1999
Ort:Karlsruhe, Schlosspark, 110m. Holzmulch.
MTB/Q:6916/3

Pilzgalerie | Pilze Pilze Pilze